Zariadenia sociálnych služieb budú môcť z fondov čerpať 68 mil. eur

0 1116
Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. FOTO TASR - Michal Svítok
Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov Európskej únie (EÚ) je vyčlenených takmer 68 miliónov eur. Informoval Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka (MPRV) SR.
„Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 2,1 miliardy eur vyčlenená na Integrovaný regionálny operačný program (IROP),“ uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS), ktorej rezort je riadiacim orgánom pre IROP.

Od novembra minulého roka sme vyhlásili 12 výziev za približne 720 miliónov eur,“ poznamenala. Ide o finančné prostriedky na cesty, cyklodopravu, zatraktívnenie verejnej dopravy či budovanie zelenej infraštruktúry v mestách.

„Veľkú pozornosť venujeme aj sociálnej oblasti. Vyhlásili sme výzvy, ktoré sa týkajú prakticky všetkých vekových kategórií od škôlkarov až po seniorov. Pomáhame zvyšovať kapacity škôlok, zlepšovať technické vybavenie základných a stredných škôl. Najnovšia výzva je zameraná na prechod poskytovania sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú,“ zdôraznila.

Základným princípom tejto výzvy je budovanie tzv. deinštitucionalizovaných centier, laicky povedané, ide o presun klientov z veľkých neosobných centier do malých komunitných centier rodinného typu, čím budeme naprieč celým Slovenskom zvyšovať kvalitu týchto služieb,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV Marek Mitošinka.

Celková alokácia na eurofondovú výzvu predstavuje sumu 67,45 milióna eur. Výzva je otvorená do vyčerpania alokácie so zohľadnením územného prerozdelenia, uzavretie 1. hodnotiaceho kola je 25. augusta 2017 a uzavretie 2. hodnotiaceho kola 24. novembra 2017. Oprávnenými aktivitami sú rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov, zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov, investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Výzvu pripravilo MPRV v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cieľom IROP-u je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí, a to bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.