Výmera pôdy na pestovanie energetických plodín v SR prudko klesla

0 728
Ilustračné foto. TASR - Henrich Mišovič
BRATISLAVA – Slovensko zaznamenalo v minulom roku prudký pokles plôch poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých sa pestovali rýchlorastúce dreviny vhodné na výrobu energií.

Výmera v roku 2014 klesla na 12,1 hektára zo 120,3 hektára v roku 2013. Podpísala sa pod to regulácia zavedená od roku 2013.

„Od roku 2013 sa vydávajú osvedčenia na pestovanie rýchlorastúcich drevín, ktoré zaviedla novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Výmery poľnohospodárskej pôdy určenej na pestovanie týchto plodín sledujeme od roku 2010. Výmera spočiatku rapídne vzrástla, počas roku 2014 po novelizácii zákona v roku 2013 znovu prudko klesla,“ informoval TASR vedúci oddelenia Pôdnej služby Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Pavol Bezák.

Z pohľadu bioenergetických plodín je regulované pestovanie rýchlorastúcich drevín a to za podmienok ustanovených v zákone o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podľa zákona sa rýchlorastúcou drevinou na poľnohospodárskej pôde rozumie porast rýchlorastúcej dreviny na produkciu drevnej biomasy, na ploche väčšej ako 1000 m2, založený najviac na 20 rokov. Takýto porast možno založiť na menej kvalitnej poľnohospodárskej pôde, ktorá je podľa bonity – kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) – zaradená do piatej až deviatej kvalitatívnej skupiny. Tiež na kvalitnejšej pôde zaradenej aj do prvej BPEJ, avšak len ak je kontaminovaná rizikovými látkami. Potrebné je k tomu rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydáva na základe zákona o ochrane pôdy. Pestovať sa môžu aj na pôde zaradenej do tretej až štvrtej BPEJ, ak sa nachádza v záplavovom území, je zamokrená alebo je vystavená veternej erózii. Porast rýchlorastúcej dreviny nemožno založiť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v treťom až piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny.

„Každý, kto chce pestovať rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde, musí na pozemkovom a lesnom odbore príslušného okresného úradu podať žiadosť o registráciu plochy. Ak žiadosť nespĺňa podmienky alebo k nej nie sú priložené doklady podľa zákona o ochrane pôdy, podmienky na zápis do registra splnené nie sú a úrad osvedčenie nevydá,“ upozornil Bezák.

Zdroj: TASR
Foto: TASR – Henrich Mišovič