VIDEO: Kontrola zo Sociálnej poisťovne? Zachrániť vás môže pokladničný blok

0 1482
Ilustračné foto.

Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2017 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 47 358 práceneschopných poistencov. Ide o kontrolu samotných poistencov, či dodržiavajú liečebný režim predpísaný ošetrujúcim lekárom.

Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu zistila u 11 443 z nich a z tohto počtu ošetrujúci lekári ukončili práceneschopnosť 2 565 občanom z dôvodu, že jej trvanie nebolo naďalej medicínsky opodstatnené. Ospravedlnených ošetrujúcim lekárom bolo 8 384 prípadov.

Ďalšou kategóriou boli prípady, keď Sociálna poisťovňa zistila porušenie liečebného režimu, napr. poistenec sa nezdržiaval na určenej adrese alebo vykonával činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným.


Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Ošetrujúci lekár zároveň informuje poistenca, v akom rozsahu a či môže vykonávať bežné denné aktivity, prípadne pracovné aktivity.

Čas vychádzok, ako aj ich prípadnú zmenu, ošetrujúci lekár zaznamená na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

V prípade, že napríklad klient potrebuje zrealizovať nevyhnutný nákup mimo povoleného času vychádzok a kontrola ho nezastihne v mieste, kde by sa mal zdržiavať, je nevyhnutné, aby si odložil pokladničný blok. Ten potom môže v Sociálnej poisťovni doložiť ako dôkaz, ktorý sa využije pri posudzovaní jeho prípadu.