V Šášovskom Podhradí plánujú výstavbu priemyselného areálu

0 656

Žiar nad Hronom – V Šášovskom Podhradí pri Žiari nad Hronom plánuje spoločnosť CEE Development, s.r.o., vybudovať priemyselný a logistický areál. Ako sa uvádza v zámere, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), celkové predpokladané náklady na realizáciu predstavujú približne 11,19 milióna eur. V areáli by podľa predpokladu malo vzniknúť 315 nových pracovných pozícií.

Návrh areálu pozostáva z výstavby nových hál, vnútroareálových komunikácií, manipulačných plôch, parkovísk pre vozidlá zamestnancov a pripojenia na cestu III/2492. V jednej hale by sa mali montovať plastové okná, v druhej mechanizmy dverí do osobných automobilov.

Areál by mal byť vybudovaný na ploche, ktorá sa nachádza v blízkosti mimoúrovňovej križovatky rýchlostnej cesty R1 a ciest I. a III. triedy. Prevažná časť je súčasťou výrobného areálu, ktorý je v súčasnosti nefunkčný a susedí s plochami obytného územia. Ako sa uvádza v zámere, predpokladaný termín začatia výstavby je január 2017, výstavba by mala trvať približne 24 mesiacov.