Štáty EÚ neumožňujú súbeh povinného a dobrovoľného poistenia

0 774
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa
Bratislava 11. mája  – Ak poistenci odchádzajúci za prácou do krajín Európskej únie (EÚ) vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu v danej krajine začnú pracovať a vznikne im tam povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti, nemôžu byť zároveň dobrovoľne nemocensky poistení a dobrovoľne poistení v nezamestnanosti na Slovensku. Právne predpisy EÚ totiž neumožňujú pri týchto druhoch sociálneho poistenia súbeh povinného a dobrovoľného poistenia.

V takomto prípade má občan možnosť sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak tak neurobí, Sociálna poisťovňa bude považovať jeho dobrovoľné poistenie po dobu jeho povinného poistenia v štáte EÚ za prerušené. To znamená, že počas tohto obdobia nebude mať povinnosť platiť poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie a na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

„Dobrovoľné poistenie sa občanovi automaticky obnoví bez podania prihlášky po tom, keď mu zanikne povinné poistenie v štáte EÚ z dôvodu ukončenia činnosti. S pokračovaním tohto typu poistenia vznikne poistencovi opäť aj povinnosť platiť naň poistné do Sociálnej poisťovne. Ak poistenec po tom, čo sa mu obnovilo dobrovoľné poistenie, nezaplatí poistné za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, toto poistenie mu zanikne. Zánik nastane od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý bolo poistné zaplatené naposledy,“ upozorňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Podľa neho, výnimkou je dobrovoľné dôchodkové poistenie, na ktoré sa môžu fyzické osoby prihlásiť na Slovensku, respektíve pokračovať v ňom aj vtedy, ak im súčasne vznikne povinné poistenie na území iného členského štátu EÚ. Podmienkou je, aby už v minulosti podliehali slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba. Dobrovoľné poistenie na všetky druhy poistenia môže trvať aj v prípade, ak občan v zahraničí nie je povinne poistený alebo pracuje mimo Európskej únie.