Spoločnosť Astra prišla o povolenie vykonávať činnosť

0 1549
TASR/AP

Bratislava – Obchodná a zaisťovacia spoločnosť Astra S.A. prišla o povolenie na vykonávanie činnosti. V pondelok (31.8.) nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom, ktorý ho odobral jej materskej spoločnosti Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Spoločnosť Astra pôsobila na Slovensku ako pobočka poisťovne z iného členského štátu. Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje klientov, aby s ňou neuzatvárali poistné zmluvy.

Ako na svojej internetovej stránke uvádza národná banka, rozhodnutie o odňatí povolenia bolo prijaté na základe správy núteného správcu a v dôsledku neschopnosti spoločnosti plniť opatrenia ozdravného plánu v zmysle rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom z 18. februára 2014. „Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť spoločnosti nemá Astra povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Preto upozorňujeme klientov, aby neuzatvárali poistné zmluvy, v ktorých ako poisťovateľ vystupuje spoločnosť Astra,“ informuje NBS.

Klientom, ktorí si uzatvorili v tejto spoločnosti povinné zmluvné poistenie (PZP), budú poistné plnenia hradené z PZP z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Zákonom o poistení a zaistení v Rumunsku bol tiež zriadený Garančný fond, ktorého účelom je chrániť práva finančných spotrebiteľov v prípade insolventnosti poisťovne alebo zaisťovne. Ako uviedla NBS, tento Garančný fond je spravovaný rumunským Úradom pre dohľad nad finančným trhom. Záväzky fondu hradiť poistné plnenia v prípade insolventnosti poisťovne tak platia nielen pre osoby poistené v Rumunsku, ale aj v iných členských štátoch, kde má poisťovňa alebo zaisťovňa zriadené pobočky, a teda aj na Slovensku. „V súlade s uvedeným rumunským právnym predpisom budú všetky záväzky z poistných zmlúv hradené z Garančného fondu zriadeného v Rumunsku. Tým nie sú dotknuté práva slovenských spotrebiteľov vo vzťahu k poistným zmluvám pre oblasť PZP,“ doplnila národná banka.

NBS zároveň uviedla, že v prípade problémov alebo otázok týkajúcich sa poskytovania poistného plnenia z existujúcich poistných zmlúv sa môžu klienti na ňu obrátiť prostredníctvom sťažnosti alebo podnetu.