predseda SOPK Peter Mihók, generálny riadite¾ SARIO Róbert Šimonèiè podpísanie dohody o spolupráci