Sociálna poisťovňa zašle výzvy poberateľom nízkych dôchodkov do 31. augusta

0 3339
Ilustračné foto. TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. júla (TASR) – Do konca augusta by mali dostať výzvu zo Sociálnej poisťovne (SP) tí poberatelia nízkych starobných dôchodkov, ktorí by podľa jej údajov mohli splniť nároky na vyplácanie minimálneho dôchodku. Následne do 60 dní potom, čo dôchodca doručí vyplnenú výzvu, SP rozhodne o nároku. Ak podmienky splní, dôchodok SP vyplatí spätne k 1. júlu tohto roka. Týka sa to aj tých, ktorí predtým poberali invalidný alebo predčasný dôchodok a ten sa už potom, keď dovŕšili dôchodkový vek, zmenil na starobný. O podmienkam vyplácania minimálnych dôchodkov informovali na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave zástupcovia Sociálnej poisťovne.

„Na to, aby bol starobný dôchodok, invalidný a predčasný až po dovŕšení dôchodkového veku zvýšený na minimálny, musí poberateľ spĺňať tri zákonné podmienky. Prvou je, že musí získať minimálne 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Druhou, že celkový jeho dôchodkový príjem musí byť nižší, ako je výška minimálneho dôchodku, ktorá závisí od počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Ďalšou, že musí požiadať o všetky dôchodky, na ktoré mu vznikol nárok,“ upozornila riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Michaela Putecová. Ako príklad uviedla poberateľku starobného dôchodku, ktorá ovdovela. „V takom prípade podmienkou pre rozhodnutie o minimálnom dôchodku je, že takáto osoba požiadala SP aj o vdovský dôchodok,“ doplnila.

Sociálnu poisťovňu o priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. Poberateľom, ktorí podmienky splnia a tieto skutočnosti preukážu, dôchodok vyplatí k 1. júlu 2015 s tým, že ho bude vyplácať podľa toho, kedy jej súčasní poberatelia dôchodkov preukážu skutočnosti k tomu potrebné aj spätne od 1. júla.

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek a splní zákonom stanovené podmienky, zvýši sa mu dôchodok na minimálny bez ohľadu na to, či mu bol v minulosti priznaný invalidný dôchodok ako takzvaný plný alebo čiastočný. Tým, ktorí poberali dávky v hmotnej núdzi, zúčtuje tieto dávky so sumou minimálneho dôchodku SP. Dotyčná osoba nemusí chodiť na úrad práce.

O minimálnom dôchodku u tých, ktorí dôchodkový vek dovŕšia po 30. júni 2015, bude poisťovňa rozhodovať v rámci žiadosti o riadny dôchodok, nemusia o minimálny dôchodok žiadať osobitne. Tým, ktorí poberali invalidný alebo predčasný dôchodok, SP zašle výzvy, v ktorých musia preukázať rozhodujúce skutočnosti na vyplatenie minimálneho dôchodku.

Výzva bude obsahovať aj otázky týkajúce sa dôchodkov vyplácaných z cudziny a tiež výsluhových dôchodkov, vrátane pozostalostných výsluhových dôchodkov. Ich výška tiež ovplyvní rozhodnutie o minimálnom dôchodku. V prípade, že poberateľ neuvedie správne údaje, najmä o poberaní dôchodku zo zahraničia, bude povinný vyplatený minimálny dôchodok vrátiť.

Minimálna výška minimálneho dôchodku za 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia je 269,50 eura. Zvyšuje sa ďalej podľa dĺžky kvalifikovaného obdobia, do ktorého sa započíta celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poberateľ získal pred 1. januárom 1993, bez ohľadu na jeho príjem. Od 1. januára 1993 sa započítajú tie dni získané v kalendárnych rokoch s príjmom na úrovni 24 % priemernej mzdy. Musí dosiahnuť osobný mzdový bod minimálne v hodnote 0,241, ide o príjem na úrovni životného minima.