Sociálna poisťovňa začína dôchodcom vyplácať vianočné príspevky

0 1146
Ilustračné foto. TASR - František Iván
Bratislava 2. decembra  – Sociálna poisťovňa začína od dnešného dňa vyplácať dôchodcom vianočné príspevky. Spolu s dôchodkom ich dostanú v decembrovom výplatnom termíne automaticky, bez žiadosti. Dôchodky sa vyplácajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci.

Dôchodky vyplácané do domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov sa vyplácajú 15. deň v mesiaci. Ak výplatný termín pripadne na sobotu, dôchodok spolu s vianočným príspevkom vyplatia v piatok. Ak pripadne na nedeľu, dôchodok spolu s vianočným príspevkom bude vyplatený v pondelok.

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 24. 12. 2016, dostanú dôchodok spolu s vianočným príspevkom skôr – v piatok 23. 12. 2016. Dôchodky vyplácané na účty dôchodcov v banke sa poukazujú podľa harmonogramu k danému výplatnému termínu.

Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa tým poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) a sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2016 vo výške najviac do 529,80 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky.

Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 198,10 eura mesačne. Poberateľom dôchodkov od 198,20 eura do 529,80 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 eura do 27,56 eura. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov (teda aj dôchodkov zo systému výsluhového zabezpečenia, dôchodkov z iných štátov a dôchodkov z II. piliera) nepresiahne 396,18 eura, vianočný príspevok sa aj v roku 2016 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eura. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením v roku 2016 tak bude vyplatený maximálne vo výške 100 eur.

Konkrétnu výšku vianočného príspevku si dôchodca môže vypočítať aj prostredníctvom kalkulačky pre výpočet vianočného príspevku, ktorá je prístupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Poisťovňa vianočný príspevok vyplatí iba tým poberateľom dôchodkov, ktorí spĺňajú podmienky na jeho vyplatenie stanovené zákonom o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov. Jednou z podmienok je, že poberateľ dôchodku má bydlisko na území Slovenskej republiky.

Miesto bydliska pritom nemusí byť totožné s miestom, kde má poberateľ dôchodku hlásený trvalý pobyt. Bydliskom sa rozumie miesto, kde poberateľ dôchodku býva s úmyslom zdržiavať sa tam trvale, najmä miesto, kde má svoj byt, rodinu, poprípade kde pracuje, ak tam reálne býva. Ide o miesto faktického žitia. Napriek tomu, že miesto bydliska a miesto trvalého pobytu bývajú zvyčajne totožné, tieto dva pojmy nie je možné zamieňať.

Posúdenie a určenie miesta bydliska je v každom prípade viazané na individuálnu situáciu dotknutého poberateľa dôchodku a je potrebné postupovať individuálne.

Ak má Sociálna poisťovňa preukázané, že poberateľ dôchodku má bydlisko na území iného štátu, a zároveň má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vianočný príspevok nevyplatí, pretože poberateľ dôchodku nespĺňa podmienky určené zákonom.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Súvisiace články