RADÍME: Dávky z úrazového poistenia vypláca Sociálna poisťovňa

0 727
Ilustračná snímka. FOTO: TASR

Bratislava – Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz, môže požiadať o dávky z úrazového poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta sídla zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd.

Iné to je pri žiadosti o úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu. Nárok na tieto typy úrazovej dávky si poškodený uplatní v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska. Ak sa občan zdržiava mimo miesta trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého bydliska, o dávku požiada v pobočke podľa nahláseného prechodného pobytu.

„V prípade smrti poškodeného zamestnanca môžu o dávky z úrazového poistenia na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou požiadať jeho pozostalí, t.j. manžel, manželka, nezaopatrené dieťa poškodeného, fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom alebo ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Tlačivá žiadostí o úrazové dávky možno nájsť na webovej stránke poisťovne v časti Úrazové poistenie – Formuláre. Výnimkou je tlačivo na uplatnenie nároku na úrazový príplatok, ktorý si poškodený zamestnanec uplatňuje na II. diele tlačiva „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“. Informácie o nároku a postupe na uplatnenie niektorej z úrazových dávok občanom poskytne taktiež každá pobočka.

Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť zamestnanca, ktoré utrpel pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto výkonom.