Pri nedoplatkoch je dôležité komunikovať s daňovým úradom

0 494
TASR/Radovan Stoklasa

V prípade, ak občanom alebo podnikateľom vznikne daňový nedoplatok, je dôležité komunikovať s daňovým úradom. Písomnou žiadosťou totiž môžu požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie nedoplatku v splátkach a vyhnúť sa tak exekučnému konaniu.

„Daňový subjekt by mal komunikovať so svojím daňovým úradom v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude môcť daň zaplatiť v lehote splatnosti. V takom prípade môže požiadať o odklad platenia dane, resp. o platenie tejto dane v splátkach,“ odporúča hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová. Ak bude žiadosti vyhovené, správca dane nepristúpi k vymáhaniu prostredníctvom daňového exekučného konania.

Dôležité je podať žiadosť a získať rozhodnutie ešte pred splatnosťou dane, pretože v tom prípade nie je nutné platiť úrok z omeškania. Zostáva však povinnosť zaplatiť úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky, kde je úroková miera nižšia.

Subjekt môže písomne požiadať o odklad alebo zaplatenie nedoplatku v splátkach aj po lehote splatnosti. V tomto prípade k žiadosti prikladá analýzu finančnej a ekonomickej situácie. „Daňový úrad odklad platenia alebo splátky môže povoliť, ak bude dlžná suma zabezpečená záložným právom. To neplatí, ak výška dane alebo nedoplatku na dani nepresiahne 3000 eur,“ doplnila Skokanová.

V situácii, keď pristúpi exekútor k vymáhaniu, postupuje vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania a dochádza k blokácii majetku dlžníka, napríklad bankového účtu, do výšky dlžnej sumy. Dlžníkovi sa doručuje len daňová exekučná výzva, v ktorej je vyzvaný, aby sumu zaplatil do ôsmich dní. Suma uhradená do tejto lehoty ochráni dlžníka pred samotnou exekúciou. Ak tak neurobí, daňový úrad pristúpi k vydaniu exekučného príkazu.

Podstatná je však aj predchádzajúca daňová disciplína subjektu, pretože tá ovplyvňuje správcu dane v tom, či využije možnosť vyzvať daňovníka na zaplatenie nedoplatku v náhradnej 15-dňovej lehote ešte pred jeho odstúpením na vymáhanie.