Pri garančnom poistení musí zamestnávateľ dokázať platobnú neschopnosť

0 816
Ilustračné foto. TASR - František Iván

BRATISLAVA – Pri dávke garančného poistenia treba do 8 dní preukázať platobnú neschopnosť zamestnávateľa. Dávka garančného poistenia je jednorazová dávka, ktorú v prípade vzniku nároku vypláca pobočka Sociálnej poisťovne zamestnancovi takého zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný.

Dôležité je teda preukázať platobnú neschopnosť zamestnávateľa, keďže jej existencia predstavuje jednu zo základných podmienok nároku na dávku garančného poistenia. Zamestnávateľ je podľa zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu podľa osobitného predpisu, považuje sa deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania za deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.