ply, plynovod

Skupina MOL a spoloènos Transpetrol ukonèili rekonštrukciu ropovodu Adria/Barátság I. Poèas nej zmodernizovali ropovod medzi mestami Százhalombatta v Maïarsku a Šahy na Slovensku. Zrekonštruovaný ropovod v priestoroch preèerpávacej stanice Transpetrolu v Tupej (na snímke) otvorili predseda vlády SR Robert Fico a predseda vlády Maïarska Viktor Orbán. Tupá, 9. februára 2015. FOTO TASR – Henrich Mišoviè