Povinnosti pracujúceho študenta závisia od druhu zárobkovej činnosti

0 573
Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava – Študenti, ktorí majú záujem privyrobiť si popri štúdiu počas letných prázdnin majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v závislosti od druhu vykonávanej zárobkovej činnosti.

Ak sa študent počas štúdia zamestná na základe pracovnej zmluvy, nadobudne v sociálnom poistení právne postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia. Sám študent nemá voči Sociálnej poisťovni prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie a odvodové povinnosti, tie za neho plní jeho zamestnávateľ.

Študent – zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy je povinne poistený a platí poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ okrem toho platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Obdobie pracovného pomeru, t. j. obdobie povinného sociálneho poistenia zamestnanca, sa študentovi zhodnotí pri uplatňovaní si nároku na niektorú z dávok zo Sociálnej poisťovne.

Ak si študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov uplatní tzv. výnimku z platenia poistného a jeho príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne, nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Výnimka platí až do skončenia právneho vzťahu dohody alebo do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ukončenie uplatňovania výnimky študent oznámi zamestnávateľovi. O výnimku žiada študent zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.

Zamestnávateľa informuje písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nechce. Ak má študent súčasne viacero brigád, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov. Ak príjem študenta z dohody presiahne v kalendárnom mesiaci hraničnú sumu 200 eur, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca aj v prípade, že o výnimku požiadal. V tomto prípade je študent povinný platiť a zamestnávateľ bude za neho odvádzať poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne z rozdielu medzi jeho príjmom a hraničnou sumou 200 eur.

Ak sa študent rozhodne pracovať na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, nevzniknú mu oznamovacie a odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni (plní ich jeho zamestnávateľ) a poistné na sociálne poistenie bude platiť ako každý iný pracujúci na dohodu.

V prípade, že študent začne počas štúdia prvýkrát podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, vzniknú mu odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni ako každej inej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO). Poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie si bude platiť sám až v nasledujúcom kalendárnom roku podľa dosiahnutých príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2016. Informácie o odvodových povinnostiach SZČO možno nájsť aj na webe Sociálnej poisťovne v časti SZČO – Povinnosti.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.