Stavebný inšpektor – odborný radca

  0 54

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2721391

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2016-09-12 11:25:39

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Stavebný inžinier

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Stavebníctvo a reality

  Popis práce

  Hlavný štátny stavebný dohľad nad uskutočňovaním stavieb v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou v príslušnom územnom obvode v rámci Slovenskej republiky vykonávaný štátnym zamestnancom.

  Požiadavky na uchádzača

  komunikácia, tímová práca, analyzovanie a riešenie problémov, samostatnosť

  Iné výhody ponúkané zamestnancom

  pružný pracovný čas

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Doklady potrebné k výberu zašlite prosím do 27. 9. 2016 pod značkou V 2/2016 BB
  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • motivačný list
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania
  • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace
  • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
  • písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie
  • písomné čestné vyhlásenie o tom, že je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  osobitný orgán štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja hlavný štátny stavebný dohľad

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  01.10.2016

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • vysokoškolské II. stupňa

  Názov spoločnosti

  Slovenská stavebná inšpekcia

  Charakteristika spoločnosti

  osobitný orgán štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja hlavný štátny stavebný dohľad

  Počet zamestnancov spoločnosti

  25

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Štátna správa, verejná správa a samospráva

  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk