Metodik krízového riadenia

  0 165

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2916972

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2017-02-01 13:33:24

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Compliance špecialista
  • Interný audítor
  • Pracovník bezpečnostnej služby
  • Risk manager
  • Risk specialist

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Bankovníctvo
  • Bezpečnosť a ochrana
  • Manažment

  Popis práce

  Charakteristika práce:
  Tvorba čiastkovej metodiky v oblasti tvorby krízového plánu, plánu ochrany a havarijných plánov obnovy činnosti a kontinuity práce v NBS, vrátane zabezpečenia súčinnosti a ECB za predmetnú oblasť.

  Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
  • Vypracováva čiastkovú metodiku pre oblasť civilnej ochrany a riadenia obnovy činnosti a kontinuity práce v banke v prípade havárie alebo živelnej pohromy so zameraním na prioritné činnosti vykonávané určenými organizačnými útvarmi banky.
  • Koordinuje súčinnosť s Európskou centrálnou bankou (ECB) pri zabezpečovaní riadenia obnovy činnosti a kontinuity práce so zameraním na činnosti vykonávané jednotlivými bankami Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) v rámci spoločných funkcií a procesov ESCB.
  • Zabezpečuje úlohy odboru vyplývajúce z riadenie operačného rizika.
  • Koordinuje a zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu krízového plánu NBS v JISHM, plánu ochrany NBS pri zabezpečovaní úloh civilnej ochrany a celkového havarijného plánu NBS.
  • Koordinuje tvorbu a aktualizáciu havarijných plánov určených organizačných útvarov banky.
  • Vykonáva činnosti súvisiace s plnením úloh hospodárskej mobilizácie v banke.
  • Vykonáva činnosť bezpečnostného správcu technických prostriedkov na vytváranie utajovaných písomností.
  • Vykonáva vzdelávaciu činnosť v oblasti civilnej ochrany.

  Požiadavky na uchádzača

  Kvalifikačný profil:
  • vzdelanie: vysokoškolské, 2. stupeň
  • zameranie: technické / ekonomické
  • prax v odbore: miesto je vhodné aj pre absolventa

  Odborný profil:
  • aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
  • IT zručnosti na používateľskej úrovni : MS Word, MS Excel, Lotus Notes, Internet
  • prehľadná znalosť legislatívy v predmetných oblastiach
  • riešenie odborných problémov
  • zručnosť aplikovať teoretické vedomosti do praxe
  • zručnosť tvoriť koncepčné a metodické dokumenty
  • argumentačné zručnosti
  • bezpečnostná previerka NBÚ na stupeň „TAJNÉ“,
  alternatívne vyjadrenie súhlasu s vykonaním bezpečnostnej previerky.

  Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
  • dobré komunikačné zručnosti
  • tímová spolupráca
  • prezentačné zručnosti
  • komplexné a koncepčné myslenie
  • orientácia na ciele
  • spoľahlivosť a zodpovednosť
  • dôslednosť

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 07. februára 2017 elektronicky na adresu kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
  Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  dohodou

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • vysokoškolské II. stupňa

  Názov spoločnosti

  Národná banka Slovenska

  Charakteristika spoločnosti

  Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
  Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

  Počet zamestnancov spoločnosti

  1000

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Bankovníctvo, peňažníctvo

  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk