Poistencom a zamestnávateľom pomôže pri platení poistného tabuľka

0 1130

BRATISLAVA – Od nového roka budú platiť nové sumy poistného na sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila praktickú pomôcku – Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2016, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk.

V tabuľke sú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a dôchodkové invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové poistenie a odvod do rezervného fondu solidarity. Sadzby v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne poistenej osoby.

Tabuľka uvádza tiež minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného. Sú v nej i sadzby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb. V texte pod tabuľkou sa poistenci môžu detailnejšie oboznámiť s niektorými položkami uvedenými v tabulke.