Odborníci diskutujú aj o bezpečnosti starších ľudí na pracovisku

0 855
TASR/Pavel Neubauer
Vysoké Tatry 9.novembra  – Ústrednou témou fóra SLIC, ktoré organizujú predstavitelia Národného inšpektorátu práce, je starnúca pracovná sila a zmeny na trhu práce. Fórum slúži na spoluprácu a výmenu informácií, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívne uplatňovanie legislatívy EÚ a výmenu informácií medzi inšpekčnými orgánmi. Zasadnutie sa koná vo Vysokých Tatrách od dnešného dňa do štvrtka 10. novembra. TASR o tom informovala Ivana Horváthová z Národného inšpektorátu prácu v Košiciach.

Téma podujatia korešponduje s ústrednou témou kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) pod názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Podľa Európskej agentúry pre BOZP starší zamestnanci tvoria čoraz väčší podiel pracovnej sily. Keďže ľudia pracujú až do vyššieho veku, riadenie BOZP pre starnúcu pracovnú silu sa stalo prioritou. V roku 2013 sa miera zamestnanosti v 28 štátoch EÚ u ľudí vo veku 55 až 64 rokov zvýšila z 39,9 % na 50,1 % v porovnaní s rokom 2003. Priemerný vek odchodu do dôchodku sa zvýšil z 59,9 roka v roku 2001 na 61,5 roka v roku 2010. V rámci stratégie Európa 2020 je cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov na 75 %, to znamená, že ľudia v Európe budú musieť pracovať dlhšie.

Zámerom prebiehajúceho podujatia je zistiť, aké je postavenie starších zamestnancov a aká je starostlivosť zamestnávateľov o túto vekovú skupinu (55 +), pokiaľ ide o ich bezpečnosť a ochranu zdravia. Rovnako chcú nájsť preventívne riešenia, ktoré zabezpečia, aby odchádzali do oficiálne stanoveného dôchodku v dobrom zdraví. „Potrebná je taká orientácia inšpekčných aktivít, najmä poradenstvo, ktorá usmerní úsilie zamestnávateľov pri prijímaní primeraných preventívnych opatrení s cieľom znížiť riziká, ktoré ohrozujú túto vekovú skupinu. V tomto zmysle vnímame aj význam slovenskej inšpekcie práce. Preto jej bolo uložené, aby zintenzívnila preventívne aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pripravuje sa tiež zvýšenie počtu zamestnancov inšpekcie práce,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

„Podľa štatistík Národného inšpektorátu práce patrí skupina zamestnancov od 50 do 60 rokov k najohrozenejšej skupine z pohľadu závažnej pracovnej úrazovosti, hneď za ňou nasledujú zamestnanci od 40 do 50 rokov,“ povedal generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Andrej Gmitter. Doplnil, že je potrebné venovať týmto skupinám zvýšenú pozornosť najmä zo strany zamestnávateľov, predovšetkým dôsledným plnením ich zákonných povinností, ako napríklad posudzovať riziká pri každej pracovnej činnosti, a to aj s ohľadom na vek zamestnancov.

Business Leaders Forum v odporúčaniach lídrov v zodpovednom podnikaní pre oblasť zamestnanci uvádza, že zatiaľ čo v rámci EÚ bude v dôsledku starnutia populácie v roku 2050 chýbať 15 % pracovnej sily, na Slovensku to bude až 21 %. Zamestnávatelia by teda už teraz mali myslieť nato, ako vytvoriť vhodné podmienky na prácu starnúcej populácie a motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.