Od prvého januára sa upravia sankcie za nesplnenie daňových povinností

0 1196

BRATISLAVA – Režim pokút a sankcií za nesplnenie daňových povinností sa od nového roka upraví. Vyplýva to z novely zákona o daňovom poriadku, ktorá nadobúda účinnosť v piatok 1. januára.Hlavným cieľom novely je motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností.

Právnou normou sa upraví výška sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane.

Ďalšou zmenou je, že daňovníkovi sa umožní podať dodatočné daňové priznanie v lehote 15 dní aj po začatí daňovej kontroly. <i>“Podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie než v prípade vyrubenia dane správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly,“ </i>priblížilo ministerstvo financií.

Do zákona sa zavádza aj takzvaná absorpčná zásada pri ukladaní pokút. Zámerom tohto opatrenia je, že pri rozbehnutí viacerých sankčných konaní Finančnou správou voči daňovníkovi sa bude riešiť len jedno, a to s tou najvyššou pokutou.

<i>“Podmienkou uplatnenia absorpčnej zásady bude dopustenie sa viacerých správnych deliktov rovnakého druhu na rovnakom úseku verejnej správy jednou osobou, za ktoré bude príslušný správca dane oprávnený uložiť úhrnnú pokutu podľa zákonného ustanovenia s najvyššou hornou hranicou sadzby,“</i> vysvetlilo ministerstvo. Podmienkou aplikácie tejto zásady musí byť skutočnosť, že sa osoba dopustila viacerých správnych deliktov v rámci jedného zákona.

Novelou zákona sa tiež upravuje možnosť použiť sumu dane z pridanej hodnoty (DPH) priznanej jej platiteľovi na úhradu nedoplatkov aj na úhradu pohľadávky členského štátu, a to na základe zaslanej žiadosti o poskytnutie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní.