Najmenej rozvinutým okresom majú pomôcť akčné plány

1 1020
Ilustračné foto. TASR - archív

Bratislava 28. júla (TASR) – Vláda chce pre najmenej rozvinuté okresy na Slovensku „šiť na mieru“ akčné plány. Týmto opatrením chce prispieť k rozvoju daného okresu a tvorbe nových pracovných miest. Toto opatrenie je súčasťou druhého sociálneho balíčka kabinetu Roberta Fica. Návrh zákona o podpore najmenej rozvinutým okresom už predložil rezort dopravy do medzirezortného pripomienkového konania. Na príprave právnej normy sa podieľali aj Ministerstvo financií SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Návrhom zákona sa má zadefinovať najmenej rozvinutý okres. Má ním byť ten, v ktorom bude nezamestnanosť vyššia ako 1,9–násobok miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za aspoň deväť štvrťrokov počas predchádzajúcich 12 za sebou idúcich štvrťrokov. „Okres sa považuje za menej rozvinutý až do ukončenia plnenia Akčného plánu rozvoja,“ píše sa v návrhu zákona.

Nárok na podporu pre daný okres má vyhodnocovať ministerstvo dopravy. Jeho úlohou bude aj vypracovanie Akčného plánu v lehote do šiestich mesiacov od vzniku nároku. Päťročný Akčný plán má obsahovať zoznam konkrétnych opatrení a ich realizátorov, zdroje financovania a spôsob vyhodnocovania dosiahnutého pokroku. Po odsúhlasení tohto plánu najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov Rady pre rozvoj regiónov, ktorá pozostáva zo zástupcov štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti, ho ministerstvo dopravy predloží na schválenie vláde. „Akčný plán a zloženie Rady sú špecifické pre každý z najmenej rozvinutých okresov, keďže každý okres má špecifické príčiny hospodárskeho zaostávania, ktoré si vyžadujú iné konkrétne riešenia, a v každom okrese je iná skupina partnerov,“ priblížilo ministerstvo dopravy v predkladacej správe.

Okresy majú dostávať podporu formou technickej pomoci a regionálneho príspevku. „Technická pomoc má za cieľ zvýšiť kapacitu miestnych samospráv a partnerov z občianskej spoločnosti pre rozvoj a podporu tvorby pracovných miest,“ skonštatovalo ministerstvo. Regionálny príspevok má byť poskytovaný zo štátneho rozpočtu, a to na základe akčného plánu schváleného vládou.

Návrhom zákona sa zároveň novelizuje aj zákon o investičnej pomoci. Ako z neho vyplýva, pre investičné zámery v najmenej rozvinutých okresoch v priemyselnej výrobe a cestovnom ruchu sa má minimálna výška investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku znížiť na 200.000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa.

Hodnota investície na obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, sa má znížiť na 30 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. „Realizácia investičného zámeru musí viesť k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu zákona s tým, že realizovaná investícia v cestovnom ruchu musí vytvoriť aspoň päť nových pracovných miest.

Akčné plány majú byť prioritne financované z existujúcich rezortných programov a európskych štrukturálnych a investičných fondov. „Pre doplnkové financovanie bude vyčlenený špeciálny rozpočet pre ministerstvo dopravy, ktorý bude možné použiť vo forme grantov a dotácií na základe zmluvy v súlade s opatreniami akčného plánu,“ dodalo ministerstvo dopravy.

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. decembra tohto roka. „Zákon bude mať pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Výrazné pozitívne efekty sa predpokladajú najmä na strane príjmov štátneho rozpočtu plynúcich z tvorby nových pracovných miest a podpory realizácie investícií na Slovensku. Pôjde predovšetkým o príjmy z priamych daní, nepriamych daní a podobne,“ uvádza sa v predkladacej správe. Negatívne vplyvy budú predstavovať výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s poskytnutím jednotlivých foriem investičnej pomoci.