Na Slovensku medziročne vzrástla zamestnanosť na 3,1 %

0 394
Foto: TASR - Milan Kapusta
Bratislava 6. septembra (TASR) – Medziročný rast zamestnanosti podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) sa v 2. štvrťroku 2016 medziročne zrýchlil o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 3,1 %. Počet pracujúcich sa tak v absolútnom vyjadrení zvýšil o 74.000 osôb na 2,491 milióna osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti 1. štvrťroku 2016 vzrástla o 0,8 %, respektíve o 19.000 osôb na 2,489 milióna pracujúcich. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Medziročné zvýšenie počtu pracujúcich ovplyvnil najmä sektor služieb. V úhrne za celý sektor zamestnanosť vzrástla o 45.300 na 1,511 milióna osôb. Z jednotlivých odvetví trhových služieb vzrástol počet pracujúcich najmä vo veľkoobchode a maloobchode o 20.200. Počet pracujúcich významne vzrástol aj v priemysle o 20.500 na 681.900 osôb, z toho v priemyselnej výrobe o 13.800 osôb a v stavebníctve o 12.900 na 224.900. Klesajúci trend vývoja zamestnanosti pretrvával v pôdohospodárstve, kde počet pracujúcich medziročne klesol o 4900 na 72.500 osôb.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v porovnaní s 2. štvrťrokom 2015 vzrástla o 2,4 p. b. na 69,9 %. Miera zamestnanosti mužov sa zvýšila o 2,2 p. b. na 77,2 % a žien o 2,6 p. b. na 62,5 %.

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne na trhu práce pribudlo najviac osôb s vysokoškolským vzdelaním (o 32.300) a s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (o 29.300). Najviac zastúpenou vzdelanostnou kategóriou na trhu práce boli pracujúci s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou s podielom 34,5 % (860.000 osôb).

Podľa vekového zloženia sa zamestnanosť zvýšila vo väčšine vekových kategórií. Najviac v prospech pracujúcich vo veku 35 až 49 rokov o 38.900 osôb. Súčasne v tejto vekovej kategórii najviac pracujúcich pribudlo aj z hľadiska pohlavia u žien o 20.100 a u mužov o 18.900. Počet pracujúcich sa znížil v prípade žien vo vekových kategóriách 15 ž 24 rokov o 5000 a vo veku 55 až 59 rokov o 2000 osôb. V prípade mužov klesla zamestnanosť vo vekových kategóriách 25 až 34 rokov o 1300 a 55 až 59 rokov o 400 osôb.

Počet pracujúcich osôb aj miera zamestnanosti vo vekovej skupine 20- až 64-ročných sa medziročne zvýšili vo všetkých krajoch. Zamestnanosť relatívne najviac vzrástla v Bratislavskom (o 5,9 %) a Trnavskom kraji (o 5,1 %). Zároveň v týchto krajoch bol aj najvýraznejší rast jej miery, a to v Bratislavskom o 4,7 p. b. a Trnavskom kraji o 4 p. b. V priemere za 1. polrok 2016 vzrástla celková zamestnanosť o 3 % na 2,476 milióna osôb.

Rast počtu pracujúcich v zahraničí do jedného roka podľa VZPS pretrvával aj v 2. štvrťroku 2016, medziročne sa ich počet zvýšil o 16,3 % na 165.100 osôb. Medzi migrantmi prevládali pracujúci v stavebníctve (47.900), zdravotníctve a sociálnej pomoci (39.600) a v priemysle (32.700). Z európskych krajín najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku (53.100) a v Českej republike (40.200). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (41.500).

Počet ponúkaných voľných pracovných miest medziročne vzrástol v priemere o 26,1 % na 20.320 miest. Absolútne najviac vo veľkoobchode a maloobchode (o 1215) a v priemyselnej výrobe (o 940 miest). Výraznejšie zvýšenie bolo aj v doprave a skladovaní, stavebníctve, administratívnych službách a v ubytovacích a stravovacích službách. Ponuka voľných pracovných miest sa medziročne znížila v dodávke elektriny, plynu, pary (o 18,1 %), verejnej správe, sociálnom zabezpečení (o 16,9 %) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 9,6 %).