Na čo by nemal podnikateľ zabudnúť pri príprave daňového priznania

0 705
Ilustračné foto. TASR
Bratislava 28. marca  – Všetci podnikatelia, právnické osoby, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb do 31. marca 2017. To platí, ak do tohto termínu neoznámia správcovi dane, že priznanie podajú v predĺženej lehote. Spoločnosť Accace radí, ktorým chybám sa treba vyhnúť.

Poradenská firma pripomína, že aj pri podávaní daňového priznania za rok 2016 je možné posunutie lehoty na jeho podanie a platbu splatnej dane. Lehotu je možné predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace. Ak súčasťou zdaniteľných príjmov podnikateľských subjektov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, lehotu možno predĺžiť o šesť kalendárnych mesiacov.

Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia podávať daňové priznanie k dani z príjmov elektronickými prostriedkami. V praxi sa podľa Accace často stáva, že podnikatelia to opomenú a podávajú len DPH priznania a kontrolné výkazy k DPH elektronicky. Daňové priznanie je povinný podať elektronickými prostriedkami aj neplatiteľ DPH, ak je zastúpený daňovým poradcom alebo advokátom pri správe daní.

„Účtovnú závierku je potrebné podať samostatne, teda nemá tvoriť prílohu k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnickej osoby. Podanie musí obsahovať nielen súvahu, výkaz ziskov a strát, ale aj poznámky k účtovnej závierke. Podobne ako pri daňovom priznaní, v prípade platiteľov DPH musí byť aj účtovná závierka podaná elektronicky,“ upozornila daňová riaditeľka spoločnosti Katarína Balogová.

Vypočítaná daň z príjmov je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Ak daňovému subjektu nebolo do lehoty na podanie priznania oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, povinnosť zaplatiť daň vzniká do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia zo strany správcu dane. V určitých prípadoch tak majú podnikatelia možnosť uhradiť daň aj po lehote na podanie daňového priznania.

„Pri bezhotovostných prevodoch sa za deň platby považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu. Takže nie je dôležité, kedy bude pripísaná platba k dobru u správcu dane, ale to, kedy je platba odpísaná z účtu daňovníka,“ spresnila Balogová.

Pokiaľ je vyčíslená daň nižšia ako suma daňovej licencie, ktorá sa na podnikateľa vzťahuje, má povinnosť zaplatiť túto minimálnu daň. Platí to aj v prípade vykázania daňovej straty. Minimálna daň je vo výške od 480 do 2880 eur. Ak subjekt začal podnikať v roku 2016 a za tento rok podáva daňové priznanie prvýkrát, daňovú licenciu platiť nemusí.

„Ak výška dane za rok 2016 prevýši sumu daňovej licencie, ktorá sa na vás vzťahuje, voči tomuto rozdielu si môžete započítať daňovú licenciu zaplatenú v minulosti, keď výška vyčíslenej dane bola nižšia ako suma daňovej licencie,“ doplnila Balogová.

V prípade, že daňový subjekt vykázal v minulosti daňové straty, v roku 2016 si môže od vyčísleného základu dane odpočítať štvrtinu z daňovej straty za roky 2010 až 2013, ktorá nebola umorená do 31. decembra 2013, ďalej štvrtinu z daňovej straty za rok 2014 a 2015.