MH: Jednou z dôležitých oblastí bolo zdynamizovanie dostavby Mochoviec

0 652
Na snímke minister hospodárstva SR Vazil Hudák poèas tlaèovej konferencie k podpisu Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a spoloènosou Enel Produzione v Bratislave 21. decembra 2015. FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. januára (TASR) – Jednou z najdôležitejších oblastí pre rezort hospodárstva počas volebného obdobia 2012 až 2016 bolo zdynamizovanie dostavby a zvýšenie kontrolných mechanizmov pri výstavbe 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach. MH SR si výrazne posilnilo svoje postavenie v oblasti kontroly dostavby, ale aj v oblasti kontroly financovania. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR Miriam Žiaková.

Rezort hospodárstva podľa jej informácií vypracoval viacero návrhov zákonov, priamo spracoval, alebo sa podieľal na príprave strategických a koncepčných materiálov, či iných predpisov so zameraním na oblasť energetiky, zlepšenia podnikateľského prostredia, ochranu spotrebiteľa alebo zlepšenie informovanosti občana.

Pripomenula, že v septembri 2012 nadobudli účinnosť nové zákony (zákon o regulácii v sieťových odvetviach a zákon o energetike), ktoré transponovali tzv. tretí energetický balíček, zameraný najmä na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a plynom, na zlepšenie práv spotrebiteľov, posilnenie právomoci a nezávislosti regulačných orgánov, na podporu solidarity regiónov a regionálnej spolupráce, ktorými sa implementovali podmienky otvoreného konkurenčného trhu s elektrinou a plynom.

Prijatými opatreniami v zákonoch o energetike a v zákone o regulácii v sieťových odvetviach sa podľa Žiakovej vytvorili predpoklady na stabilitu a znižovanie cien energií. V novembri 2014 vláda SR schválila Energetickú politiku Slovenskej republiky, strategický dokument, ktorý definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035.

Téma reverzných dodávok plynu na Ukrajinu sa podľa nej diskutovala už dlhšie, pričom aj na základe memoranda o porozumení sa našlo riešenie v podobe rýchleho sprevádzkovania plynovodu Vojany – Užhorod (hraničný bod Budince, tzv. malý reverz). „Do komerčnej prevádzky bol spustený 2. septembra 2014,“priblížila. V roku 2015 sa ukončilo rozšírenie úseku ropovodu Adria – Friendship 1, medzi slovenským mestom Šahy a maďarským mestom Százhalombatta.

Pripomenula zároveň, že v oblasti podnikateľského prostredia sa zlepšila pozícia Slovenska v rebríčku Doing Business, v hodnotení si Slovensko polepšilo o 17 miest. V rámci podpory inovácií sa od roku 2013 zaviedli dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií a spolupráce podnikov s organizáciami výskumu a vývoja prostredníctvom inovačných voucherov. „Bol tiež vypracovaný koncept Smart Industry – digitalizácia a inovácie v priemysle a príprava konceptu Smart energy,“ doplnila.

„Obnovil sa mikropôžičkový program určený pre začínajúcich a existujúcich malých podnikateľov s cieľom poskytovania úverových zdrojov do 50.000 eur za mäkkých podmienok,“ dodala.

MH SR: Rezort hospodárstva zlepšil a posilnil postavenie spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR počas volebného obdobia 2012 až 2016 zlepšilo postavenie spotrebiteľa – pripravilo zákon o jeho ochrane pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Miriam Žiaková.

Uvedený zákon podľa nej priniesol predĺženie lehoty na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy na 14 dní, ďalej rozšírenie okruhu informácií, ktoré musí predávajúci oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, zjednodušenie možnosti odstúpiť od zmluvy a zvýšenie ochrany spotrebiteľa proti tzv. internetovým pascám.

Pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov MH SR pripravilo vlani nový zákon, účinný od februára 2016, ktorým sa zavádza nový systém mimosúdneho riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľ, ktorý nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie alebo inej sťažnosti adresovanej predávajúcemu, sa môže obrátiť na nestranný subjekt, ktorý sa pokúsi sprostredkovať uzavretie dohody medzi nimi.

Legislatívou z dielne MH SR sa zvýšili právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), posilnila sa ochrana maloletých pri predaji tabakových výrobkov. Zvýšila sa bezpečnosť nepotravinových výrobkov zintenzívnením spolupráce SOI s colnými orgánmi pri kontrolách výrobkov dovážaných z tretích krajín, čím prišlo k zásadnému poklesu nebezpečných výrobkov na trhu. SOI môže taktiež účinnejšie kontrolovať predajné akcie tzv. šmejdov.

S využitím eurofondov sa podľa Žiakovej podarilo vytvoriť nové dlhodobo udržateľné pracovné miesta, vrátane pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. Do novembra 2015 to bolo viac ako 4200 nových pracovných miest. Eurofondy podporili aj vybudovanie, respektíve rekonštrukciu verejného osvetlenia v každej štvrtej obci Slovenska, čo prispelo k úsporám energie a zároveň k znižovaniu výdavkov obcí.