Ku koncu vlaňajška bolo v SR 34 nebankových veriteľov, 42.039 poradcov

0 1192
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava (TASR) – Ku koncu vlaňajška bolo v Registri finančných agentov a poradcov na Slovensku zaregistrovaných 42.039 subjektov. Celkovo bolo zapísaných do tohto registra 36 nových subjektov, pričom bolo udelené povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta 33 právnickým osobám a trom právnickým osobám na vykonávanie činnosti finančného poradcu. Vyplýva to z najnovšej Výročnej správy Národnej banky Slovenska (NBS).

Nie všetkým agentom sa však podarilo v registri zotrvať. Zrušených bolo 88 zápisov samostatného finančného agenta alebo poradcu. Do registra boli zapísaní aj finanční sprostredkovatelia z iných členských štátov. Celkovo ich bolo 259 a pôsobia v sektore poistenia a zaistenia. „NBS vlani elektronicky prijala a spracovala 6867 návrhov na zápis, zmenu a zrušenie zápisov podriadených subjektov v registri,“ vyčíslila národná banka.

Útvar dohľad nad finančným trhom NBS vlani viedol spolu 80 konaní, z toho bolo začatých 63 konaní o uložení sankcie. V sektore finančného sprostredkovania bolo 60 konaní a vo finančnom poradenstve tri. „Právoplatnosť nadobudlo 51 prvostupňových rozhodnutí,“ uviedla NBS.

Vykonávaný bol dohľad na diaľku aj na mieste. Celkovo bolo vykonaných šesť tematických dohľadov na mieste u samostatných finančných agentov právnických osôb. „Tematické dohľady boli zamerané najmä na dodržiavanie zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve vzťahujúcich sa na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť, oznamovacie povinnosti voči NBS, ako aj na dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí NBS,“ priblížila v správe národná banka.

Správa sa venuje aj štatistikám nebankových spoločností. Ku koncu roka na Slovensku pôsobilo celkovo 34 nebankových veriteľov. Oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu mohlo 31 veriteľov, jeden má povolenie na poskytovanie úverov v obmedzenom rozsahu a dvaja spadajú do kategórie iní veritelia, ktorí môžu poskytovať úvery a pôžičky, ktoré nie sú spotrebiteľskými úvermi. „Vlani bolo v oblasti nebankových veriteľov vydaných 86 právoplatných rozhodnutí,“ vyčíslila NBS. Udelených bolo 13 povolení na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov spotrebiteľom, zamietnuté boli tri žiadosti o udelenie povolenia.

Ani nebankové spoločnosti sa nevyhli kontrolám. Vykonané boli štyri komplexné dohľady na mieste, ktoré boli zamerané na preverenie a hodnotenie systému poskytovania úverov, na dodržiavanie podmienok na podnikanie, preverenie informácií poskytnutých v konaní o udelenie povolenia, ale aj na systém riadenia rizík.