Inšpektori práce odhalili nedostatky v 20 predajniach na východe

0 738
TASR/AP
Košice  – Pokuty v celkovej výške 23.300 eur navrhli inšpektori práce za odhalené nedostatky počas mimoriadnych kontrol v prevádzkach maloobchodných predajní v Košickom a Prešovskom kraji. Kontroly prebiehali od konca apríla do polovice júna na základe medializovaných informácií o porušovaní práv zamestnancov.

Pri výkonoch inšpekcie práce bolo odhalených spolu 44 nedostatkov v 20 prevádzkach, pričom bolo skontrolovaných 182 zamestnancov,“ uviedol dnes generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Andrej Gmitter. Prevažná časť nedostatkov sa týkala pracovného času a jeho evidencie. Kontroly v oboch krajoch zahŕňali celkovo 35 prevádzok predajní.

Konkrétne najviac nedostatkov, desať, spočívalo v porušovaní Zákonníka práce, keď zamestnávatelia nerozvrhovali zamestnancom pracovný čas tak, aby mali medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín. Ďalších deväť nedostatkov spočívalo v porušení povinností zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce či aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal pracovnú pohotovosť. Značný bol aj výskyt porušovania povinnosti určiť zamestnancom čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku 2015. Nelegálne zamestnávanie odhalené nebolo.

Všetky subjekty majú nariadené odstrániť nedostatky v stanovených lehotách, v opačnom v prípade im hrozí pokuta od 300 do 100.000 eur.

V súvislosti s medializovaným prípadom a podaniami na spoločnosť MILK AGRO vykonal Inšpektorát práce Košice kontrolu už aj skôr. Podania boli podľa inšpektorátu prešetrené a výsledkom boli zistené nedostatky v oblasti pracovnoprávnych predpisov. Za ne bola spoločnosti navrhnutá pokuta, jej konkrétna výška bude známa až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

Inšpektoráty práce budú aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu povinností zamestnávateľov v odvetví maloobchodného predaja,“ konštatoval Gmitter.

Ak sa zamestnanci domnievajú, že sú porušované ich práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, môžu sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce so žiadosťou o bezplatné poradenstvo, prípadne majú možnosť podať podnet na svojho zamestnávateľa. Postup ako podať podnet, resp. oznámenie a kontakty na inšpektoráty práce je možné nájsť na webstránke www.safework.gov.sk.