Hraničná suma odvodovej úľavy pre zamestnávateľov je 611,04 eura

0 521

Zamestnávatelia si aj v roku 2018 môžu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných občanov v riadnom pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere uplatniť odvodovú úľavu. Pri uplatňovaní odvodovej úľavy musí ísť o zamestnanie dlhodobo nezamestnanej osoby, pričom vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je dôvodom na vyradenie takejto osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Hraničná suma mesačného príjmu pre rok 2018 je 611,04 eura, pričom počas 12 mesiacov, teda obdobia počas ktorého môže odvodové zvýhodnenie trvať, sa zamestnancovi hraničná suma príjmu nemení. Vlani to bolo 591,61 eura.

Dlhodobo nezamestnaná osoba, pri zamestnaní ktorej si možno uplatniť odvodovú úľavu, je osoba, ktorá bola ako nezamestnaná evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe idúcich mesiacov alebo 6 mesiacov, ak má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Upozorňujeme, že odvodová úľava sa v žiadnom prípade netýka zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnancov s právom na nepravidelný príjem, ani ostatných zamestnancov v inom právnom vzťahu, ako je pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,“
 zdôraznil Peter Višváder, hovorca poisťovne.