Dôchodky sa zvýšia o pevnú sumu

0 1579

Bratislava 12. septembra (TASR) – Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú 8. septembra 2016 Národná rada Slovenskej republiky posunula do druhého čítania.

Pevné sumy jednotlivých druhov dôchodkov určí až opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré by malo vychádzať z novely zákona o sociálnom poistení. Ministerstvo ho vydá najneskôr do 31. októbra 2016.

Na účely určenia pevnej sumy zvýšenia dôchodkov v roku 2017 Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejnila priemerné mesačné sumy dôchodkov k 30. júnu 2016 tak, ako jej to ukladá zákon o sociálnom poistení.

O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky automaticky, bez žiadosti poberateľa dôchodku. O tom o koľko a na akú sumu sa dôchodok zvýši dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie.

Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2017. Súčasne bude vyplatený aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2017 do posledného dňa pred výplatným termínom v mesiaci január 2017.

O inú pevnú sumu sa dôchodok zvýši, ak bola jeho suma určená s prihliadnutím na obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine. Vtedy sa dôchodok nezvýši o plnú sumu zvýšenia, ale iba o pomernú časť tejto sumy zodpovedajúcu práve pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Priemerný starobný dôchodok na konci augusta dosahoval 416,28 eura

Najvyššie samostatne vyplácaný druh dôchodkovej dávky bol počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka starobný dôchodok. Jeho priemerná výška dosahovala na konci augusta 2016 výšku 416,28 eura. Muži dostávali v priemere 463,94 eura a ženy 371,56 eura. Jeho priemerná výška tak za posledných 12 mesiacov stúpla o 7,01 eura. K 31. 8. 2015 dosahovala 409,27 eura.

Druhou najvyššou samostatne vyplácanou dôchodkovou dávkou bol predčasný starobný dôchodok. Jeho priemerná výška k poslednému augustovému dňu 2016 predstavovala sumu 390,28 eura, kým pred rokom to bolo 390,87 eura. Muži poberali na konci augusta tohto roka predčasný starobný dôchodok v priemernej výške 411,72 eura, ženy ho dostávali v priemere 345,10 eura.

Výška priemerného invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % predstavovala 197,50 eura a pred rokom 197,84 eura. Priemerný invalidný dôchodok poberateľov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % bol na úrovni 353,68 eura a pred rokom 353,01 eura. Priemerný vdovský dôchodok dosahoval k 31. 8. 2016 výšku 245,36 eura, vdovecký 190,19 eura a sirotský 127,78 eura.

Sociálna poisťovňa na konci augusta 2016 vyplácala spolu 1.697. 684 všetkých druhov dôchodkov. Počet dôchodcov, resp. poberateľov niektorého druhu dôchodku, bol k poslednému augustovému dňu 1.371. 267.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.