Daňový bonus na dieťa sa dá uplatniť aj dodatočne

0 1049

BRATISLAVA – Rodičia školopovinných alebo nezaopatrených detí si môžu na každé jedno dieťa aj za tento rok uplatniť nárok na daňový bonus, ktorého mesačná výška je 21,41 eura a celoročná 256,92 eura. Vzťahuje sa to nielen na ľudí pracujúcich na zmluvu, ale aj na živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby. Treba však splniť viacero podmienok.

Na niektoré upozornila hovorkyňa finančnej správy (FS) Patrícia Macíková.

<i>“Daňový bonus je daňovým benefitom pre daňovníka, ktorý žije v domácnosti s vyživovaným nezaopatreným dieťaťom. Či už vlastným, osvojeným, dieťaťom prevzatým do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo dieťaťom druhého z manželov. Zamestnanci u svojich zamestnávateľov mali vyplniť tlačivo – Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Podmienkou tiež je, že v tomto roku dosiahli mesačný zdaniteľný príjem aspoň 190 eur. Od januára 2016 sa táto suma zvyšuje na 205,50 eura. Potrebné tiež je predložiť príslušné doklady. Pri narodení dieťaťa jeho rodný list. U študenta strednej alebo vysokej školy aj potvrdenie zo školy za príslušný školský rok,“ </i>upozornila Macíková.

O sumu daňového bonusu zamestnávateľ znížil preddavky na daň a daňový bonus vyplácal spolu so mzdou. Zamestnanec, ktorý si doteraz bonus neuplatnil, môže tak urobiť aj dodatočne.

<i>“Môže uplatniť daňový bonus v ročnej sume 256,92 eura na jedno dieťa, avšak len, ak sa považuje za vyživované počas 12 mesiacov. Uplatniť si ho môže aj po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2015 alebo pri podaní daňového priznania, ak v tomto roku dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti – zamestnania aspoň vo výške 2280 eur. Vypočítaný daňový bonus znižuje ročnú daň zamestnanca,“ </i>doplnila hovorkyňa FS. Ako dodala, obdobne to platí aj u podnikateľov. Ak poberali v roku 2015 príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2280 eur a vykážu základ dane, môžu si uplatniť nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s nimi v domácnosti v ročnej sume 256,92 eura, a to v podanom daňovom priznaní za rok 2015. O daňový bonus si môžu v podanom daňovom priznaní daň znížiť, pričom prílohou tlačiva je rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve strednej či vysokej školy.

Nárok možno uplatniť do dovŕšenia 25 rokov veku toho dieťaťa, ktoré sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole v dennej forme. A do dosiahnutia plnoletosti na to dieťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie či vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.