Bonus na dieťa patrí len živnostníkom, ktorí nevykážu daňovú stratu

0 725

Bratislava 12. marca (TASR) – Živnostníci, ktorí pri príjmoch za minulý rok nevykážu daňovú stratu, môžu si v daňovom priznaní k dani z príjmov dosiahnutých v roku 2014, ktoré sa podávajú do konca marca (31. 3.), uplatniť daňový bonus na dieťa. A to v ročnej výške 256,92 eura alebo vo výške 21,41 eura za tie mesiace v roku 2014, v ktorých sa považovalo dieťa za nezaopatrené.

„Predpokladom tiež je, že daňovník poberal v zdaňovacom období 2014 zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2112 eura a vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, teda nevykázal daňovú stratu,“ informovala TASR hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková. Do minimálnej sumy 2112 eura za rok 2014 potrebnej na daňový bonus sa nezahŕňajú takzvané pasívne príjmy – príjem z prenájmu nehnuteľností, nepeňažnej výhry, predaja nehnuteľností, z vyplatenia podielového listu.

Bonus patrí len za nezaopatrené deti, za ktoré sa považujú do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do konca školského roka, v ktorom dovŕšia 16 rokov. Do dovŕšenia 25 rokov, ak sa ďalej sústavne pripravujú na povolanie štúdiom alebo sa nemôžu sústavne pripravovať na povolanie štúdiom či vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

„Daňovník o tom k tlačivu priznania priloží doklad. Buď kópiu rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy a ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu či úraz, potrebné je k priznaniu priložiť o tom potvrdenie z príslušného úradu práce,“ doplnila hovorkyňa FS.

Bonus si môže uplatniť len na dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti. Nielen na vlastné, ale aj osvojené, dieťa manželky, dieťa v jeho náhradnej starostlivosti, nie však na dieťa družky. „Odpočítava sa z dane a je možné uplatniť si ho na každé vyživované dieťa, ktoré žije s oprávnenou osobou v domácnosti, avšak len za tie miesiace v roku 2014, keď daňovník splnil podmienky,“ spresnila hovorkyňa FS.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Radovan Stoklasa