Blízky príbuzný môže pracovať pre živnostníka, ak je dôchodkovo poistený

0 1173
Ilustračné foto. TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA/KOŠICE – Pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby môžu pracovať aj blízki príbuzní bez pracovnej zmluvy alebo dohody.

Taká práca sa na Slovensku nepovažuje za nelegálnu a ani živnostníkovi nehrozí pokuta. Podmienkou však je, ako povedala pre TASR Miroslava Skičková z odboru riadenia inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce (NIP), aby takto pracujúca osoba bola v Sociálnej poisťovni dôchodkovo poistená.

„V prípade práce pre živnostníka zmluva alebo dohoda potrebná nie je, ak pre neho pracuje napríklad rodič alebo starý rodič, dieťa alebo vnuk. Potrebná nie je ani, ak pre fyzickú osobu – živnostníka pracuje súrodenec alebo manžel. Potrebné je však splniť aj druhú podmienku a tou je, že takto pracujúce osoby musia byť dôchodkovo pripoistené v Sociálnej poisťovni,“ zdôraznila Skičková.

Tieto osoby bez zmluvy môžu pracovať pre živnostníka napríklad, ak sú zamestnané inde alebo majú vlastnú živnosť a z toho titulu sú dôchodkovo poistené alebo ak sú dobrovoľne dôchodkovo poistené.

„Nevzťahuje sa to na právnické osoby – obchodné spoločnosti, či už spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo iné. Ak konateľ zamestná blízku osobu, musí mať s ňou uzavretú pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“ zdôraznila Skičková. Rovnako to platí aj o zamestnávaní evidovaného nezamestnaného. „Aj keby bol blízkym príbuzným živnostníka, k jeho zamestnávaniu je potrebná pracovná zmluva alebo dohoda, teda musí byť založený pracovný pomer. Takýto človek nemôže bez uzavretia pracovno-právneho vzťahu pre živnostníka pracovať,“ podčiarkla Skičková.

Inšpektoráty práce v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pondelok (23.11.) spustili mimoriadnu celoslovenskú kontrolu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce pod krycím názvom Istota. Zamerajú sa najmä na pohostinstvá. V prípadoch, keď pre živnostníka pracuje blízka osoba, stačí jej vyhlásenie o príbuzenskom vzťahu. Pri pochybnostiach bude potrebné predložiť doklad o príbuzenskom vzťahu, napríklad rodný alebo sobášny list. „Zisťujeme aj to, či dotyčná osoba je prihlásená do registra Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie,“ dodala Skičková.

Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania hrozí pokuta od 2000 do 200.000 eur a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5000 eur.

„Okrem toho hrozí aj zápis do centrálneho, verejne prístupného registra na obdobie piatich rokov, pričom sa zamestnávateľ nemôže v rámci tohto obdobia uchádzať o zákazky hradené z verejných zdrojov, ale aj o čerpanie prostriedkov z eurofondov, štátnych dotácií a iných príspevkov od štátu. Týmto zamestnávateľom nebude vydané od príslušného inšpektorátu práce potvrdenie o tom, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania,“ upozornil generálny riaditeľ NIP Andrej Gmitter.