Ako platne skončiť pracovný pomer dohodou alebo výpoveďou

0 897
TASR//Radovan Stoklasa

Bratislava – Pri skončení pracovného pomeru musia zamestnanec aj zamestnávateľ dodržať viacero pravidiel stanovených Zákonníkom práce (ZP). Inak sa môže stať, že neplatne skončia pracovný pomer. Zamestnanec ho môže skončiť buď dohodou, alebo výpoveďou, alebo vo výnimočných prípadoch môže ukončiť pracovný pomer okamžite.
„Uzatvorenie dohody so zamestnávateľom je dvojstranný právny úkon, v ktorom sa obe strany dohodnú na skončení k určitému dňu. Na tento prípad sa nevzťahuje plynutie výpovednej lehoty. Uzatvorenie dohody si však vyžaduje súhlas oboch strán a do určitej miery aj dobré vzťahy na pracovisku. Pokiaľ tomu tak nie je a zamestnanec vie, že zamestnávateľ by na skončenie pracovného pomeru dohodou nepristúpil, prichádza do úvahy inštitút výpovede,“vysvetlila právnička z Accace Legal Ľubica Martináková.

Zamestnanec nemusí svoju výpoveď zdôvodňovať. „Zamestnávateľovi môže dať zamestnanec výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo dokonca bez udania dôvodu, a to aj keď má pracovnú zmluvu na dobu určitú. Naopak, zamestnávateľ musí vo výpovedi uviesť niektorý z výpovedných dôvodov výslovne uvedených v Zákonníku práce,“objasnila právnička.

Zákonník práce vyžaduje pri výpovedi doručovanie do vlastných rúk buď na pracovisku, kde si zamestnávateľ dokument osobne preberie, alebo poštovou prepravou prostredníctvom doporučenej zásielky. V zmysle Zákonníka práce nie je teda postačujúce dať výpoveď telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Do úvahy by jedine mohla prichádzať situácia, že by výpoveď zamestnanca bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

„Zamestnanec by si mal vyhotoviť dva rovnopisy výpovede – jeden pre zamestnávateľa a jeden pre seba, pričom zamestnávateľ by mal na vyhotovení, ktoré si zamestnanec ponecháva, vyznačiť dátum a podpis ako potvrdenie, že výpoveď prevzal. Ak zamestnávateľ odmieta výpoveď prevziať, vhodné je zaslať ju poštovou prepravou s doručenkou,“ odporučila Martináková. Pripomenula tiež, že výpoveď musí mať vždy písomnú formu. „Stačí, aby mala jednoduché náležitosti listu, nesmú v nej chýbať identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, dátum a vlastnoručný podpis zamestnanca, označenie, že ide o výpoveď a krátky text, v ktorom zamestnanec uvedie, že dáva výpoveď zo zamestnania. Zamestnanec nemusí dôvod výpovede ani bližšie špecifikovať,“ dodala Martináková.

Zákonník práce stanovuje výpovednú lehotu najmenej jeden mesiac. Ak však výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná lehota je najmenej dva mesiace. „Do doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú,“ upozornila Martináková.

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. „Napríklad, ak zamestnanec dáva výpoveď začiatkom mesiaca a v zmysle Zákonníka práce má dvojmesačnú výpovednú lehotu, reálne môže u zamestnávateľa pobudnúť takmer tri mesiace,“ vysvetlila právnička.

Od zamestnanca, ktorý počas výpovednej lehoty odíde, môže zamestnávateľ požadovať peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej lehoty, avšak iba ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Ak zamestnanec prestane chodiť do práce alebo nedodržiava pracovný čas počas výpovednej lehoty, ide o porušenie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ môže v tomto prípade postupovať v súlade so Zákonníkom práce, ktorý mu umožňuje skončiť pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny alebo skončiť pracovný pomer okamžite.

Okamžite skončiť pracovný pomer môže aj zamestnanec, avšak tento inštitút môže využiť len vo výnimočných prípadoch. „Napríklad ak je ohrozené zdravie zamestnanca alebo zamestnávateľ mu nevyplatí mzdu alebo jej časti do 15 dní po uplynutí jej splatnosti,“ doplnila právnička z Accace Legal.