v4 turizmus

Na snímke štátni tajomníci krajín Višehradskej štvorky pózujú pre médiá z¾ava Tomasz Jêdrzejczak, Ministerstvo športu a cestovného ruchu Po¾skej republiky, František Palko, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Klára Dostálová, Ministerstvo pre miestny rozvoj Èeskej republiky a Béla Glattfelder, Ministerstvo národného hospodárstva Maïarskej republiky poèas stretnutia štátnych tajomníkov krajín V4 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách, 18. februára 2015. FOTO TASR – Oliver Ondráš